National Reports on the Implementation of the Almaty Programme of Action

Africa (16)
1  Botswana [EN] 9 Mali  [EN]  [FR]
2 Burkina Faso  [EN]  [FR] 10 Niger [FR] [EN]
3 Burundi  [EN]  [FR] 11 Rwanda
4 Central African Republic 12 South Sudan
5. Chad  [EN]   [FR] 13 Swaziland  [EN]
6 Ethiopia  [EN] 14 Uganda [EN]
7  Lesotho [EN] 15  Zambia  [EN]
8  Malawi [EN] 16 Zimbabwe  [EN]
Asia (10)
1  Afghanistan [EN] 6 Mongolia [EN]
2 Bhutan 7  Nepal  [EN]
3 Kazakhstan [RU] [EN] 8  Tajikistan [EN]
4  Kyrgyzstan [RU] 9 Turkmenistan
5  Lao People’s Democratic Republic [EN] 10 Uzbekistan
Europe (4)
1 Armenia [EN] 3  Republic of Moldova [EN]
2  Azerbaijan [EN]
4 The Former Yugoslav Republic of Macedonia  [EN]
Latin America (2)
1 Bolivia [ES] 2  Paraguay  [EN]